Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Wybory uzupełniające ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie na lata 2020-2023

W związku ze stwierdzoną niewystarczającą liczbą ławników na liście ławników sądowych Sądu Rejonowego w Krośnie w kadencji 2020-2023 i wnioskiem Prezesa Sądu Okręgowego w Krośnie informuję, że zgodnie z art.168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz.52)  Rada Miejska w Dukli  przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników.

W celu uzupełnienia listy ławników Rada Miejska w Dukli będzie wybierać 2 ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie.

 

            Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej w Dukli prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru,

w terminie do dnia 24 lutego 2020 r.

 

Przy zgłaszaniu kandydatów na ławników sądowych Sądu Rejonowego w Krośnie obowiązują takie same reguły jak i przy naborze kandydatów na ławników Sądu Okręgowego w Krośnie.

W załączeniu wzór karty zgłoszenia kandydata.

W związku z powyższym proszę o zgłaszanie kandydatur z uwzględnieniem kryteriów wymienionych w wyżej wymienionej ustawie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2020 roku do Urzędu Miejskiego w Dukli pok. Nr 111 do godz.15-tej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Rady Miejskiej w Dukli – tel.13 43 29 123

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Krośnie

Andrzej Bytnar
Burmistrz

2020-02-19

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.