Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Utworzenie Klastra Energii „Południowego Podkarpacia”


W dniu 5 marca br. w Urzędzie Gminy Besko zostało podpisane porozumienie o ustanowieniu klastra energii południowego podkarpacia. Partnerami założycielami klastra są: Gmina Besko, Gmina Zagórz, Gmina Bukowsko, Gmina Dukla oraz Emperial Energy Klaster Sp. z o.o. pełniąc role koordynatora klastra.

Głównym zadaniem klastra jest  poprawa stanu środowiska na obszarze ww. gmin w tym jakości powietrza, poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki. Klaster energii będzie m.in. inicjował i podejmował działania, w tym uruchamiał procesy inwestycyjne, prowadzące do wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych na poziomie lokalnym, w szczególności modeli wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii z której będą mogli korzystać mieszkańcy, partnerzy klastra oraz inne podmioty z regionu.

Zakładane korzyści uczestników klastra energii to m.in.:

1)  Uzyskanie finalnie niższego kosztu energii;

2) Pozyskanie dofinansowania dla planowanych inwestycji (w tym dedykowanych dla klastrów energii);

3) Rozwiązanie lokalnych problemów związanych m.in. z:

- niską emisją,

- rozwojem nowych źródeł energii (energetyka rozproszona),

- wzrostem świadomości mieszkańców w zakresie postaw ekologicznych,

- tworzeniem wizerunku zielonej gminy,

- tworzenie nowych miejsc pracy,

- rozwojem obszarów słabo rozwiniętych.

Klaster energii adresowany jest do bardzo szerokiego grona interesariuszy i odbiorców, których działania lub potrzeby powiązane są z energią elektryczną lub/i cieplną. Klaster tworzy platformę współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami i ich organizacjami, środowiskiem naukowym oraz wszelkimi instytucjami
i podmiotami którzy deklarują się włączyć w realizację zakładanych przez Klaster celów.

Podpisane porozumienie rozpoczyna formalny proces tworzenia i rozwoju klastra.

 

Sygnatariusze porozumienia (od prawej strony):

Pan Andrzej Bytnar – Burmistrz Gminy Dukla

Pan Marek Bańkowski – Wójt Gminy Bukowsko

Pan Ernest Nowak - Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz

Pan Mariusz Bałaban – Wójt Gminy Besko

Pan Daniel Zawadzki – Prezes Zarządu Emperial Energy Klaster

2020-03-16

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.