Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miejskiej w Dukli

  ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

z w o ł u j ę

na dzień 27 listopada 2019 r. (środa) o godz.13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XIX sesję Rady Miejskiej w Dukli.    

   Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Dukla za rok szkolny 2018/2019.
 5. Podjęcie uchwały w sprawach:

  a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Równe-2 (druk nr 108),

  b) wyrażenia zgody na przystąpienie do Klastra Energii Południowego Podkarpacia (druk nr 109),

  c) zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli ( druk nr 110),

  d) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2020 (druk nr 111),

  e) uchwalenia „ Programu współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” ( druk nr 112),

  f) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 2 w Dukli, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe Gimnazjum w Dukli i Liceum Ogólnokształcące w Dukli, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Dukli ( druk nr 113),

  g) zamiaru przekształcenia Przedszkola Gminnego w Dukli poprzez przeniesienie jego innej lokalizacji (druk nr 114)

  h) zmiany uchwały własnej dotyczącej ustalenia dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych (druk nr 115),

  i) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2019 (druk nr 116),

  j) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na rok 2020 (druk nr 117) ,

  k) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet roku 2019 z przeznaczeniem na opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami potoku Dukiełka, stanowiących własność Skarbu Państwa, część działki o nr ewid. 1816/2 o powierzchni całkowitej 0,0970 ha w obrębie Teodorówka, w związku z realizacją przedsięwzięcia związanego z infrastrukturą transportową tj. przepust drogowy na potoku Dukiełka w km 2+900 w ciągu drogi nr 14513R wraz z ubezpieczeniem dna i skarp potoku na odcinku od km 2+880,6 do km 2+911 (druk nr 118).
 6. Oświadczenia i informacje.
 7. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

 wspólne posiedzenie Komisji
27 listopada 2019 r. (środa) godz. 8.00  pokój nr 211

Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2019-11-20

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.