Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

 O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU „PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY DUKLA NA LATA 2019-2032”

 Na podstawie art. 54 ust. 2 w związku z art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.zm.) zawiadamiam o przedłożeniu do konsultacji społecznych „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dukla na lata 2019-2032”.

Celem konsultacji społecznych jest zapoznanie się społeczności lokalnej z treścią dokumentów oraz zebranie opinii i uwag.

Interesariusze mogą składać wnioski i uwagi do ww. dokumentu w terminie do 21 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.

Uwagi można składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Dukli, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla bądź w formie elektronicznej na adres Urzędu Miejskiego w Dukli: mtrybus@dukla.pl

tytułem: opinia dot. Programu usuwania azbestu.

 

Z treścią Programu można się zapoznać:

  • W Urzędzie Miejskim w Dukli Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla, w pok. 104 w godzinach pracy Urzędu
  • Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dukli w zakładce ochrona środowiska
  • Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dukli www.dukla.pl

 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dukli.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dukla na lata 2019-2032

2020-01-14

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.