Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Miejskiej w Dukli

  ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami)

z w o ł u j ę

na dzień 27 lutego 2020 r. (czwartek) o godz.12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

         Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej za 2019 rok.
 5. Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Dukli za 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2020,

  b) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

  c) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia lub schronienia z usługami opiekuńczymi,

  d) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dukla w roku 2020”,

  e) przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dukla na lata 2019-2032”,

  f) wyrażenia zgody na przekazanie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla położonej w Tylawie, w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (druk nr 149),

  g) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o zezwolenie na otworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia,

  h) przekazania petycji zgodnie z właściwością,

  i) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników,

  j) zasięgnięcia opinii od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
 7. Oświadczenia i informacje.
 8. Zamknięcie sesji.

wspólne posiedzenie Komisji
27 lutego 2020 r. (czwartek) godz.8.00   pokój nr 211

 Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2020-02-20

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.