Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla

 

Na podstawie art. 11, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39, ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Dukli Uchwały Nr XI/72/19
z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem zmiany studium będzie:

  1. Poszerzenie terenu eksploatacji górniczej surowców skalnych (PG2) oraz aktualizacja granic udokumentowanych złóż surowców mineralnych i terenów górniczych, w obszarze nr 1 położonym w przeważającej części w granicach miejscowości Lipowica oraz częściowo w granicach miasta Dukla i miejscowości Trzciana;
  2. Wyznaczenie terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług (MW/U), w obszarze nr 2 zlokalizowanym w miejscowości Cergowa.
  3. Wyznaczenie terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW), w obszarze nr 3 zlokalizowanym w miejscowości Cergowa.
  4. Wyznaczenie terenu usług turystyki i rekreacji (U3), w obszarze nr 4 znajdującym się w granicach administracyjnych miasta Dukla.
  5. Dopuszczenie lokalizacji obiektów i urządzeń sportu i rekreacji w ramach terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej (MN/U), oznaczonego na rysunku studium symbolem 4.10MN/U, w obszarze nr 5 znajdującym się w granicach administracyjnych miasta Dukla.

 Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko będzie ocenienie skutków realizacji zmiany studium na środowisko.

 Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Dukli.

Wnioski do zmiany studium należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla.

Wnioski do prognozy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 Termin składania wniosków upływa w dniu 29 listopada 2019 roku.

 Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz o terminie wyłożenia projektu zmiany studium wraz prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu zostanie podana w odrębnym ogłoszeniu.

 Burmistrz Dukli

2019-10-31

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.