Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o XX sesji Rady Miejskiej w Dukli

  ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

z w o ł u j ę

na dzień 12 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz.12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XX sesję Rady Miejskiej w Dukli.   

         Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2019 (druk nr 123),

  b) zmiany uchwały własnej dotyczącej wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania

  c) ponad budżet 2019 roku, z przeznaczeniem narealizację zadania pn.:"Remont mostu przez rzekę Jasiołka w miejscowości Nowa Wieś, w ciągu drogi gminnej nr 114531R, z przywróceniem pierwotnej nośności obiektu 30T" (druk nr 124),

  d) uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2020 (druk nr 125),

  e) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dukla na lata 2020-2030 (druk nr 126),

  f) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 127),

  g) przystąpienia Gminy Dukla do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (druk nr 128),

  h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli na 2020 rok (druk nr 129),

  i) zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Dukli na 2020 rok (druk nr 130),

  j) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Rady Miejskiej w Dukli na 2020 rok (druk nr 131),

  k) zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Dukli na 2020 rok (druk nr 132),

  l) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Dukli na 2020 rok (druk nr 133),

  m) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Dukli na 2020 rok (druk nr 134),

  n) uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dukla na lata 2019-2022 wraz z perspektywą na lata 2023-2026 (druk nr 135).
 1. Oświadczenia i informacje
 2. Zamknięcie sesji.

 wspólne posiedzenie Komisji
12 grudnia 2019 r. (czwartek) godz. 8.00  pokój nr 211

 

 Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2019-12-05

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.